قیمت رزرو نوروزی هتل ها و هتل آپارتمان های مشهد

قیمت سوییت جاوید

قیمت سوییت جاوید

قیمت رزرو سوییت آپارتمان جاوید مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 75 هزار تومان

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 65 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 55 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 50 هزار تومان

 

قیمت هتل آپارتمان آنا

قیمت هتل آپارتمان آنا

قیمت رزرو هتل آپارتمان آنا مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 75 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 60 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 55 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان آنا مشهد

قیمت هتل آپارتمان مهدی

قیمت هتل آپارتمان مهدی

قیمت رزرو هتل آپارتمان مهدی مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 65 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان مهدی مشهد

قیمت هتل آپارتمان آلتون

قیمت هتل آپارتمان آلتون

قیمت رزرو هتل آپارتمان آلتون مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته و سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته و سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 65 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 60 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان آلتون مشهد

قیمت هتل آپارتمان راسپینا

قیمت هتل آپارتمان راسپینا

قیمت رزرو هتل آپارتمان آلتون مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 8 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 75 هزار تومان

از تاریخ 8 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 65 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان راسپینا مشهد

قیمت هتل فرزانگان رضوی

قیمت هتل فرزانگان رضوی

قیمت رزرو هتل فرزانگان مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 105 هزار تومان

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 70 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 60 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل فرزانگان مشهد

قیمت هتل آپارتمان میچکا

قیمت هتل آپارتمان میچکا

قیمت رزرو هتل آپارتمان میچکا مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 2 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

از تاریخ 2 فروردین ماه تا 6 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

از تاریخ 6 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 55 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان میچکا مشهد

قیمت هتل آپارتمان گلچین

قیمت هتل آپارتمان گلچین

قیمت رزرو هتل آپارتمان گلچین مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 89 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 74 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان گلچین مشهد

قیمت هتل آپارتمان ماه عسل

قیمت هتل آپارتمان ماه عسل

قیمت رزرو هتل آپارتمان ماه عسل مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 70 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان ماه عسل مشهد

قیمت هتل آپارتمان علیزاده

قیمت هتل آپارتمان علیزاده

قیمت رزرو هتل آپارتمان علیزاده مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 75 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان علیزاده مشهد

قیمت هتل آپارتمان فاخر

قیمت هتل آپارتمان فاخر

قیمت رزرو هتل آپارتمان فاخر مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان فاخر مشهد

قیمت هتل سفیران

قیمت هتل سفیران

قیمت رزرو هتل سفیران مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 75 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل سفیران مشهد

قیمت هتل آپارتمان داوود

قیمت هتل آپارتمان داوود

قیمت رزرو هتل آپارتمان داوود مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 70 هزار تومان

رزرو تلفنی هتل آپارتمان داوود مشهد از طریق شماره 09159166007

قیمت هتل آپارتمان سبز طلایی

قیمت هتل آپارتمان سبز طلایی

قیمت رزرو هتل آپارتمان سبز طلایی مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان سبز طلایی مشهد

قیمت هتل آپارتمان مرصاد

قیمت هتل آپارتمان مرصاد

قیمت رزرو هتل آپارتمان مرصاد مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان مرصاد مشهد

قیمت هتل جاوید

قیمت هتل جاوید

قیمت رزرو هتل جاوید مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 115 هزار تومان

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 70 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل جاوید مشهد

قیمت هتل آپارتمان قصر آینه

قیمت هتل آپارتمان قصر آینه

قیمت رزرو هتل آپارتمان قصر آینه مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان قصر آینه مشهد

قیمت هتل آپارتمان مشاهیر

قیمت هتل آپارتمان مشاهیر

قیمت رزرو هتل آپارتمان مشاهیر مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته و سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 105 هزار تومان

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته و سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان مشاهیر مشهد

قیمت هتل آپارتمان سفرا

قیمت هتل آپارتمان سفرا

قیمت رزرو هتل آپارتمان سفرا مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته و سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 110 هزار تومان

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 100 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته و سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 75 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 70 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان سفرا مشهد

قیمت هتل آپارتمان معجزه

قیمت هتل آپارتمان معجزه

قیمت رزرو هتل آپارتمان معجزه مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 110 هزار تومان

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 100 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه تمامی سوییت ها همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان معجزه مشهد

قیمت هتل آپارتمان شهدا

قیمت هتل آپارتمان شهدا

قیمت رزرو هتل آپارتمان شهدا مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 105 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان شهدا مشهد

قیمت هتل آپارتمان گلاره

قیمت هتل آپارتمان گلاره

قیمت رزرو هتل آپارتمان گلاره مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 110 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 100 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان گلاره مشهد

قیمت هتل انصار

قیمت هتل انصار

قیمت رزرو هتل انصار مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 120 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 80 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل انصار مشهد

قیمت هتل آپارتمان دیبا

قیمت هتل آپارتمان دیبا

قیمت رزرو هتل آپارتمان دیبا مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 135 هزار تومان

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 122 هزار تومان

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 115 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 110 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 100 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های چهار تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان دیبا مشهد

قیمت هتل هفت آسمان

قیمت هتل هفت آسمان

قیمت رزرو هتل هفت آسمان مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 127 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 110 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل هفت آسمان مشهد

قیمت هتل زیارت

قیمت هتل زیارت

قیمت رزرو هتل زیارت مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 135 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام برای هر نفر در هر شب 100 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل زیارت مشهد

قیمت هتل آپارتمان ستارگان

قیمت هتل آپارتمان ستارگان

قیمت رزرو هتل آپارتمان ستارگان مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 150 هزار تومان

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 130 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 105 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 95 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان ستارگان مشهد

قیمت هتل آپارتمان ابریشم

قیمت هتل آپارتمان ابریشم

قیمت رزرو هتل آپارتمان ابریشم مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 3 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 150 هزار تومان

از تاریخ 27 اسفند ماه تا 3 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 140 هزار تومان

از تاریخ 3 فروردین ماه تا 7 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 110 هزار تومان

از تاریخ 3 فروردین ماه تا 7 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 100 هزار تومان

از تاریخ 7 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های دو تخته همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 90 هزار تومان

از تاریخ 7 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه سوییت های سه تخته به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 85 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آپارتمان ابریشم مشهد

قیمت هتل آیران

قیمت هتل آیران

قیمت رزرو هتل آیران مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 155 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 140 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آیران مشهد

قیمت هتل آفتاب شرق

قیمت هتل آفتاب شرق

قیمت رزرو هتل آفتاب شرق مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 170 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 140 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل آفتاب شرق مشهد

قیمت هتل رضویه

قیمت هتل رضویه

قیمت رزرو هتل رضویه مشهد در تعطیلات نوروزی؛

از تاریخ 28 اسفند ماه تا 5 فروردین ماه همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 220 هزار تومان

از تاریخ 5 فروردین ماه تا 13 فروردین ماه به بالا، همراه با صبحانه و نهار و شام بصورت بوفه برای هر نفر در هر شب 190 هزار تومان

مشاهده مشخصات کامل، آدرس، تصاویر و رزرو هتل رضویه مشهد